Mijn liefste, mijn bruid

Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken. Hooglied 2:15 (NBV)

Mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem, die te midden der leliën weidt,.. Hooglied 2:16 (NBG)

Laten we de kleine zonden vangen, die ons leven bederven. De kleine vosjes, nu ze nog klein zijn. Laat ze niet groot worden. Maar geef boosheid, angst, pijn, jaloezie aan Mij, mijn liefste, mijn bruid. Ik wil het graag van je ontvangen, want in ruil daarvoor wil Ik je mijn liefde, mijn vrede, mijn hoop, mijn alles geven. Sta op en kom mijn liefste en kom, en kom, en kom, telkens weer.

Ik wil je mooi maken, heel maken, een maken. Want mijn liefde voor jou is zo groot.

Hij brengt ons samen en maakt ons één

Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop antwoordde ik: Ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top; hij heeft zeven lampen, en telkens zeven toevoerbuizen voor de lampen erbovenop; en twee olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak, mij ten antwoord: Weet gij niet, wat dit betekent? Ik zeide: Neen, mijn heer. Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen. Zacharia 4:2-7 (NBG)

Ik nam het woord en vroeg hem: Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar? En hij zeide tot mij: Weet gij niet, wat zij betekenen? Ik antwoordde: Neen, mijn heer. Toen zeide hij: Zij zijn de twee gezalfden die vóór de Here der ganse aarde staan. Zacharia 4:2-7 (NBG)

In deze tijd doet God een bijzonder werk door zijn Geest. Steeds meer mensen in Israël leren Jezus kennen. De Almachtige brengt door zijn Messias, de Jood en de heiden samen om zijn licht te verspreiden op aarde.

We hebben de olie, de Heilige Geest van God nodig om openbaring te krijgen om goed en rechtvaardig te leven en Hem te kennen.

Een lieflijke geur

En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. Openbaring 8:4 (NBV)

HEER, u roep ik aan, kom mij te hulp, luister naar mij nu ik tot u roep. Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer. Psalm 141:2 (NBV)

De engel draagt een schaal met gebeden. Gebeden voor dierbaren. Hij houdt de schaal hoog, hoog boven alles uit. De namen van de dierbaren zijn kostbaar en geschreven in goud. Ze worden omgeven door het louterend, heilig vuur en de Naam van de Allerhoogste; in het Hebreeuws de letter Shin. Zo worden onze geliefden ingebed in gebed, omringd door de Almachtige. Niet één gebed zal ter aarde vallen. Ze zijn als reukwerk voor zijn aangezicht, een avondoffer. Dan worden de schalen weer uitgegoten op de aarde, als antwoord van de Almachtige. God werkt onze gebeden uit.

Ik zal u niet verlaten

Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ Genesis 28:12-15 (NBV)

Zelfs in onze slaap omringt God ons met zijn liefde en zijn zegen. Zijn engelen zijn rondom ons en Hij spreekt tot ons in onze dromen. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Hij opent de weg naar het hemelse, het Leven. Bovenaan de ladder staat de letter ‘chai’. Deze Hebreeuwse letter staat voor Leven. Het volle Leven met God. Engelen gaan op en neer en brengen ons verlangen naar Hem en zijn verlangen naar ons. Zo stroomt ons leven omhoog en keert weer terug, vervuld met zijn liefdevolle aanwezigheid. Zoals Jacob mogen ook wij, als kinderen van de Allerhoogste, bewust zijn van deze goddelijke wereld en er deel aan hebben.

Er is genezing onder zijn vleugelen

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. Psalm 91:4 (NBV)

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Maleachi 4:2 (NBG)

God spreidt zijn vleugels uit over zijn volk, over Jeruzalem, over ons. Hij brengt ons goedheid en zegen, genezing en verlossing. Onder zijn vleugels kunnen we schuilen. Daar is het veilig. Daar is zijn trouw en geborgenheid. Op dat moment raakt de hemel de aarde. En de zegen valt als regen op ons neer. Daarom is ook de roep: ‘Bid voor de vrede van Jeruzalem.’ Als Jeruzalem vrede heeft, zal heel de aarde vervuld zijn met vrede. De vrede zal vanuit Jeruzalem uitstromen als een rivier.

Het Woord is levend, levend is het Woord

Hij zond zijn woord, Hij genas hen. Psalm 107:20 (NBV)

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Spreuken 4:20-23 (NBV)

In het Woord is leven, overvloedig leven, goddelijk leven. Als we het Woord nemen als een simpel woord, dode letters en met ons verstand alles beredeneren is het dood. Maar zoeken we met ons hart de betekenis, de achterliggende openbaring, dan brengt het leven.

De Vader strooide zijn Woorden uit de hemel om ons heel te maken. Ons leven, genezing, troost en bevrijding te brengen. In één woord gezegd: ‘Shalom’.

Mijn liefste, mijn schone

Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken, en ’t gekir van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen, en de wijnstokken in bloei geven geur. Hooglied 2:10-14 (NBG)

Mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem, die te midden der leliën weidt,.. Hooglied 2:16 (NBG)

Sta op en kom, mijn liefste, mijn schone. Sta op en kom met me mee. Kom uit de winter van je leven. Vertel me je verdriet, je pijn, je afwijzing. Breng het in mijn licht en laat het achter je. Kom met Mij mee en Ik zal je laten zien dat er een nieuwe tijd aanbreekt. De lente is gekomen, Ik ga iets nieuws maken. Ik wek je tot leven, je zult niet meer de verlatene genoemd worden, maar de geliefde. En omdat Ik van je hou, ontvang je kracht om van jezelf te houden.

Zie het Lam Gods

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29 (NBG)

Jezus, het Lam van God, gaf zijn leven voor de wereld, voor elk mensenkind. De wereld is bloedrood gekleurd. Zonder bloed is er geen vergeving.

Al in het Oude Testament moest er jaarlijks een Lam geslacht worden tot vergeving van zonden. Nu is eens en voor altijd het volmaakte offerlam geslacht. Tijdens het avondmaal breken we het brood, zoals Hij gebroken werd voor ons en drinken de beker van verlossing. Hij is opgestaan, Hij geneest ons. Vernieuwd en gezegend kunnen wij nu ook uitdelen tot heling van onze naaste: brood en wijn.

De Geest des Heren

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Jesaja 11:1,2 (NBV)

De vogels zijn de zeven Geesten van God. De kandelaar staat voor de aanwezigheid van de Allerhoogste. Samen verspreiden zij licht, intens licht, zuiver licht. De kandelaar en de vogels gaan in elkaar op, vermengen zich met elkaar, zijn een.

In Hem is wijsheid en kennis, raad en sterkte. Het ligt klaar voor alle mensenkinderen. Zijn universele onderwijzingen brengen licht op een ieders pad. De een weet het en brengt Hem eer, de ander weet het niet en kan Hem er niet voor danken.

Maar wijsheid komt van God, zoals leven van God komt. Waar wijsheid is daar is God, daar openbaart God een stukje van zijn wezen, zoals Hij zich openbaart in de prachtige, hemelse schepping. Wij willen u kennen Heer, uw levenslessen, uw hart, uw wezen.

Op arendsvleugelen

Ik heb u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht. Exodus 19:4 (NBG)

Het leven is vol van tegenstellingen. Momenten van blijdschap en vreugde en momenten van verdriet, duisternis en angst. Maar uit de moeilijke momenten redt Hij ons. Hij trekt ons op uit de duisternis en brengt ons in het licht, het leven, op weg naar een hoopvolle toekomst. Een toekomst in het licht van zijn leven. We varen op als op vleugelen van een arend. Hij neemt ons hoger en hoger en hoger naar waar liefde en vrede woont.

Baruch Ha ba Bashem Adonai

Jezus sprak tot de Joden: Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! Matheus 23: 39 (NBG)

Dit is de tijd waarin we zien dat steeds meer Joden Jezus erkenen als verlosser en Hem toeroepen: ‘Baruch Ha ba Bashem Adonai, Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren.’ Dit is de roep waarop Jezus zal terugkomen, de troon die zijn volk, de Israëlieten, bouwt. Zij maken de tijd gereed zodat Hij kan neerdalen en Hij een plaats vindt om te wonen, te zijn. En wij roepen mee totdat de aarde vol is van de heerlijkheid des Heren en alles roept: ‘Gezegend, gezegend, gezegend is Hij die komt.’